တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

 ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇႁဵင်းလိၵ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ

(+94) 07 6366 4816
maonum@gmail.com ,  info@maonum.com
www.facebook.com/SaoSuMongPan
www.twitter.com/SaoSuMp
www.youtube.com/SaoSuMp
pdf.maonum.com , www.saosu.blogspot.com
ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်းမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။


QR Code

(ဢမ်ႇၼၼ်)

ထႅမ်လွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇ


တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ *
သႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) *
တႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ *
[full_width]
တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com