တူၺ်းမူတ်း (သဵၼ်ႈမၢႆ)

ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇမႃး တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆတႂ်ႈၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ (တဵၵ်း- Ctrl+F သေတႅမ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ဢၼ်သူၶႂ်ႈႁူႉၼၼ်ႉ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။) တဵၵ်းတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ပႂ်ႉပၼ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ....
[full_width]

No comments:

Post a Comment

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com