Jun 18, 2019

လိၵ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ - လိၵ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်
ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼႃႈသိူဝ်ႈပပ်ႉ  - TAI Dictionary
တႅမ်ႈ - ႁူမ်ႈပၢႆၵမ်
ၼဵၵ်းလိၵ်ႈ - ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ၊ သၢႆဝၼ်း ၊ ဢူတႆး ၊ ၼေႃႇဢွၼ်ႇ
ထတ်းလိၵ်ႈ - ၶိူဝ်းႁၢၼ် (မိူင်းၼွင်) ၊ ပီႈၵူၼ်းလီ (မိူင်းယေႃ)
ၶပ်ႉလိၵ်ႈ - လၢဝ်းပၢၼ်းတႆး
ႁၢင်ႈၶိူင်ႈတၢင်းၼႂ်း - လၢဝ်းပၢၼ်းတႆး
ဢဝ်ႈမႃးတီႈ Tai Dictionary
ၸၼ်လူတ်ႉတီႈၼႆႈ

************************************************************************************

No comments:

Post a Comment

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com