Apr 10, 2018

တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼႂ်း Facebook

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼႂ်း Facebook
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးသႅင်မိူင်း ဢိတ်ႉသရိယ
သႅၼ်းပပ်ႉ- လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်
ဢဝ်မႃးတီႈ- www.taidictionary.com
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>

No comments:

Post a Comment

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com