Feb 10, 2018

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တႆးလႅင် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တႆးလႅင် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
ၽူႈတႅမ်ႈ- -
သႅၼ်းပပ်ႉ- ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>
cover

No comments:

Post a Comment

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com