Feb 15, 2018

ၸဵင်ၶမ်းလႅင်း မၢႆ(12)

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- ၸဵင်ၶမ်းလႅင်း မၢႆ(12)
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸုမ်း
သႅၼ်းပပ်ႉ- လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်
ဢဝ်မႃးတီႈ- http://taidictionary.com
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>

No comments:

Post a Comment

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com