Jan 26, 2018

ပပ်ႉ"ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း" ပၢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ PDF

ပပ်ႉလိၵ်ႈ "ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း" ပၢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ
ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ် ၾၢၼ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆး
ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ

1 comment:

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com