Jan 28, 2018

ထၢမ်-တွပ်ႇ လွင်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇ

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- ထၢမ်-တွပ်ႇ လွင်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇ
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ (ပၢင်လူင်)
သႅၼ်းပပ်ႉ- ပပ်ႉလွၵ်ႈထမ်ႇမ
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>
Picture

No comments:

Post a Comment

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com