Jan 27, 2018

ဝွၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၸႂ်- ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ (ပၢင်လူင်)

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- ဝွၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၸႂ်
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ(ပၢင်လူင်)
သႅၼ်းပပ်ႉ- ဝွၵ်း၊ မွၼ်းၵႂၢမ်း
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>
Picture

No comments:

Post a Comment

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com