ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄပၼ်ပပ်ႉပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်

ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃး ယိူင်းဢၢၼ်းတေႁႃႁွမ်တွမ်ၸုပၼ် ပပ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်မီးပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

Apr 15, 2018

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

Apr 10, 2018

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com